Projekti

IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI

  • 6 avgust 2021
  • Število ogledov: 691

Mestna občina Slovenj Gradec je na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Izgradnja varne šolske poti«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 184.435,70 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Povzetek projekta:

Naziv projekta:

»IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI«

 

 

Nosilec projekta:

Mestna občina Slovenj Gradec

 

 

Projektni partnerji:

KAVIL, Kašnik Vili, s. p.

Javni zavod SPOTUR

 

Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Tematsko področje:

2 Razvoj osnovnih storitev

Podukrep:

2 B Krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev, vitalnosti

 

 

Namen in aktivnosti projekta:

Predmet investicije je izgradnja varne šolske poti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, na lokaciji naselja Gradišče in Pameče-Troblje. Predvidena je obnova ceste LC 377191 in izgradnja hodnika za pešce v skupni dolžini cca. 740 m, ki bo povezoval obrobne dele naselja z vaškim jedrom Pameče-Troblje, v katerem se nahajajo trgovina, gasilski dom, stanovanjske stavbe, vrtec, šola, in ki predstavlja osrednji prostor za uporabnike, tako dnevne, kot tudi tiste, ki se sprehajajo skozi njega in so občasni uporabniki.

Projekt »Izgradnja varne šolske poti« ima širok vpliv na razvoj naselij Pameče-Troblje in Gradišče. S samo ureditvijo bomo izboljšali kakovost življenja za vse občane občine ter zagotovili enakovrednejše bivalne pogoje občanom na podeželskem območju omenjenih naselij. Investicija bo zadovoljevala potrebe lokalnih povezav, zmanjšala se bo količina prašnih delcev, kar bo pozitivno vplivalo na zdravje ljudi, z ureditvijo se bo uredila varna šolska pot. Urejena cestna infrastruktura bo pomenila, ne le boljšo povezavo, temveč tudi večjo prometno varnost samih udeležencev v prometu. Z izvedbo projekta bomo izboljšali tudi dostop do turistično pomembnejših območij, kulturnih in športnih dogodkov, ki se odvijajo v vaškem jedru Pameče-Troblje in s tem povečali obisk in frekvenco prireditev. Ker lokalno prebivalstvo prehaja vedno bolj na motorizirano gibanje, bo imela ureditev pozitiven vpliv na počutje udeležencev v prometu. in omogočila varno dostopnost centraliziranega dela naselja. Predvsem bo omogočila otrokom varno pot do šole in vrtca.

 

Vrednost operacije:

Skupna vrednost projekta z DDV

Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP

286.594,71 €

184.435,70 €

 

Način financiranja:

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Geografska lokacija projekta:

Mestna občina Slovenj Gradec: Naselja Pameče-Troblje, Gradišče

 

Časovni okvirizvajanja:

Predviden zaključek projekta je v aprilu 2022.

 

Povezave do spletnih strani:    

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

 

https://www.program-podezelja.si/sl/