Projekti

JUDO ZA AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA IN OHRANJANJE ZDRAVJA

  • 12 oktober 2022
  • Število ogledov: 1335


          

NAZIV PROJEKTA:

JUDO ZA AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA IN OHRANJANJE ZDRAVJA

 

Nosilec projekta:

Judo klub Slovenj Gradec

Partnerji:

Judo klub Dravograd (zasebni sektor)

Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe, SPOTUR SLOVENJ GRADEC (javni sektor)

 

Vodja projekta:

RUSLAN YANKOVSKYY

Skupna vrednost projekta brez DDV

28.916,00 vrednost projekta brez DDV-ja, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 23.132,80€ ( operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropskega Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)

 

GLAVNO TEMATSKO PODROČJE PROJEKTA:

TP:

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

UKREP:

4C – Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje

Utemeljitev projekta

Projekt »Judo za aktivno preživljanje prostega časa in ohranjanje zdravja« sledi tematskemu področju SLR (TP 4) - »Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin« katerega glavi cilji so:

- Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki vplivajo na večjo vključenost ranljivih skupin.

- Podpreti operacije, ki vplivajo na večjo vključenost ranljivih skupin.

- Uspešno izvajanja operacij večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

 

NAMEN

Namen projekta je s spodbujanjem socialne vključenosti, aktivnega staranja in ohranjanja zdravje skozi judo posebno pozornost namenjati štirim skupinam ranljivih skupin (mladim do 30 let, ženskam, invalidom in upokojencem) ter ostalim prebivalcem drugih urbanih območij in podeželja, ki bodo lahko aktivno sodelovali pri participaciji aktivnega preživljanja prostega časa ter vključevanja skozi dogodke, poimenovane Festivali juda.

V okviru operaciji se bodo pridobile nove blazine (tatami) na katerih je možno poučevati judo. Omenjene blazine bi bile locirane v različnih občinah na osnovnih šolah kjer potekajo oziroma bi potekale sekcije juda in bi bile na voljo tudi ostalim športom kot učencem pri pouku športne vzgoje.

Tako se načrtujejo na omenjenih lokacijah v različnih terminih izvesti festivale juda in sicer v telovadnici pri OŠ Mislinja, (občina Mislinja), V telovadnici OŠ Šmartno (občina Slovenj Gradec), v telovadnici OŠ Šentjanž pri Dravogradu, ki so hkrati urbana območja LAS MDD.

FESTIVALI JUDA

bi se v primeru, da ne pride ponovno do izrednih razmer odvili na omenjenih lokacijah v času med 1.1.2022 in 30.8.2022, vanje pa bi vključili več ranljivih skupin in sicer otroke, ženske, upokojence in invalide. Na vsakem festivalu bi predvidoma sodelovalo preko 100 ljudi.

 

 CILJI

Cilji in rezultati projekta

- Razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju;

- Povečala se bo socialna vključenost;

- Operacija bo prispevala k intenzivnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju; - Nadgradnja opreme za razvoj novih storitev;

- Ozaveščanje o pomenu vadbe juda za aktivno preživljanje prostega časa in ohranjanje zdravja;

- Nakup opreme za izvajanje vadbe juda;

- Implementacija rekreativnih vsebin (juda) v lokalno in širše okolje z izvedbo Festivalov juda.

 

TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA PROJEKTA:

Začetek: Januar 2022

Zaključek: September 2022

Čas trajanja projekta v mesecih: 9 mesecev

 

STROŠKOVNI NAČRT:

skupna vrednost z DDV (€)

skupna vrednost brez DDV (€)

upravičen strošek (€)

delež sofinanciranja

znesek sofinanciranja (€)

lastna sredstva (€)

35.235,28 €

28.916,00 €

28.916,00 €

80 %

23.132,80 €

12.102,48 €

 

LOKACIJA IZVAJANJA PROJEKTA:

Aktivnosti se bodo izvajale na območju občin: Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd.