Projekti

ŠPORTNO-KULTURNO SREDIŠČE PAMEČE

 • 20 april 2023
 • Število ogledov: 215

Mestna občina Slovenj Gradec  je na 8. Javnem pozivu za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014–2020) s projektom »Športno – kulturno središče Pameče« kandidirala za dodelitev nepovratnih sredstev. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj – MGRT, ki je po odobritvi z upravičencem sklenilo pogodbo o sofinanciranju v višini 195.896,01€.

 

Opis projekta:

Naziv projekta:

»Športno-kulturno središče Pameče«

 

Nosilec projekta:

Mestna občina Slovenj Gradec

 


Projektni partnerji:

Javni zavod za turizem in šport, mladinske in socialne programe SPOTUR

Zavod Risa, Center za splošno , funkcionalno in kulturno opismenjevanje

Rudolf Jeseničnik S.P.

 

Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Tematsko področje:

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Podukrep:

4.A Prilagajanje kompetenc za aktivacijo endogenih potencialov za odpravljanje revščine

4.C Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje

 

Namen in aktivnosti projekta:

Predmet investicije je izgradnja atrija z 280 sedišči in sanacija igrišča pri OŠ Pameče. Glavni namen operacije je ureditev medgeneracijskega prostora, ki bo omogočal športno-kulturne in izobraževalne aktivnosti v urbanem območju Pameče. Z urejenim prostorom in novo ureditvijo igrišča bo kraj pridobil prostor za medgeneracijsko druženje. Namenjen bo različnim ciljnim uporabnikom, poudarek bo tudi na zagotavljanju enakih možnosti za ranljive skupine. Prebivalci bodo skozi aktivnosti operacije spodbujeni k aktivnemu preživljanju prostega časa in večgeneracijskemu druženju v urbanem središču.

Namen projekta je s spodbujanjem socialne vključenosti, aktivnega staranja in ohranjanja zdravja posebno pozornost namenjati štirim skupinam ranljivih skupin (mladim do 30 let, ženskam, invalidom in upokojencem) ter ostalim prebivalcem drugih urbanih območij in podeželja, ki bodo lahko aktivno sodelovali pri participaciji aktivnega preživljanja prostega časa ter vključevanja skozi večdnevne dogodke medgeneracijskega druženja.

Nove pridobitve bodo lahko uporabljali prebivalci naselja Pameče, pa tudi okoliških naselij kot sta Troblje in Gradišče ter ne navsezadnje prebivalci celotne Mestne občine Slovenj Gradec in širšega območja LAS MDD. Podatki o prebivalcih urbanega območja Pameče so sledeči: 1.306 prebivalcev po podatkih SURS iz leta 2014, oz. 1288 prebivalcev po podatkih SURS iz leta 2019.

 

Cilji projekta:

Splošni cilji:

-Zagotoviti urejeno urbano središče za izvajanje športno-kulturnih aktivnosti in spodbujanje programov aktivnega preživljanja prostega časa ter športno-rekreacijskih aktivnosti za ohranjanje zdravja; zagotavljanje kvalitetnega življenjskega prostora; uresničevanje razvojnih ciljev občine.

 

Operativni cilji operacije:

-Izgradnja atrija z 280 sedišči v neposredni bližini OŠ Pameče;

-Sanacija igrišča pri OŠ Pameče;

-Implementacija medgeneracijskih športno-kulturnih in izobraževalnih vsebin v lokalno in širše okolje z izvedbo dogodkov za različne ranljive skupine in ostale prebivalce območja, na urejenih novih površinah.

 

Cilji projekta:

 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 • zagotavljanje prostorskih pogojev za športno-kulturno dejavnost za uporabnike vseh starosti ter posledično dvig kvalitete življenja v Mestni občini Slovenj Gradec;
 • omogočen kvaliteten in varen motorični in kulturni razvoj predšolskih in šolskih otrok;
 • z novo moderno opremo in ureditvijo medgeneracijskega središča je cilj omogočiti uporabo prostora skozi vse leto;
 • izboljšanje socialnega kapitala;
 • obnovljene in na novo urejene bodo površine z opremo za spodbujanje telesne aktivnosti in razvijanje motoričnih sposobnosti otrok, starejših, brezposelnih, …
 • omogočeno bo boljše izvajanje letnega programa športa in rekreacije, na področju predšolskih otrok, osnovnošolce in ostalih občanov;
 • zagotovljeni bodo boljši pogoji za preživljanje prostega časa za vse generacije;
 • zagotovljena bo večja varnost v organizirani strukturi spodbujanja psiho-fizičnih lastnosti predšolskih in šolskih otrok, mladostnikov, invalidov in starejših;
 • izboljšana kakovost življenja, izboljšani bivalni pogoji in večja vitalnost prebivalstva;
 • dvig kvalitete telesne vzgoje učencev OŠ Pameče;
 • dvig kvalitete gibalnih sposobnosti prebivalcev naselij Pameče, Troblje in Gradišče;
 • motivacija občanov k gibanju na prostem in k udeležbi na kulturnih prireditvah;
 • omogočanje boljših pogojev za trening članom lokalnih športnih društev;
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja.

 

Rezultati:

- Zgrajen atrij z 280 sedišči v neposredni bližini OŠ Pameče za izvajanje športno-kulturnih in izobraževalnih aktivnosti;

- Sanirano igrišče pri OŠ Pameče;

- Implementirane medgeneracijske športno-kulturne in izobraževalne vsebine v lokalno in širše okolje;

- Izvedeni dogodki za različne ranljive skupine in ostale prebivalce območja, na urejenih novih površinah;

- Vzpostavljeno novo medgeneracijsko športno-kulturno središče;

- Povečanje socialne vključenosti;

- Razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju;

- Prispevanje k intenzivnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju.

 

 

Vrednost operacije:

Skupna vrednost projekta z DDV (€)

Odobrena višina zneska sofinanciranja (€)

298.622,61€

195.896,01 €

 

Način financiranja:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR); pristop CLLD - Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 

Lokacija izvajanja projekta:

k. o. 846 GRADIŠČE, 1733/10 in k. o. 846 GRADIŠČE, 1733/11.

 

Časovni okvir izvajanja projekta:

Predviden zaključek projekta je avgust 2023.

 

Povezave do spletnih strani:    

https://www.eu-skladi.si/