Aktualni razpisi

Javni razpis za direktorja javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

javni razpis za direktorja javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

  • 7 februar 2020
  • Število ogledov: 836
Javni razpis  za  direktorja  javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj oddajo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti, na naslov Svet  javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, Javni razpis za direktorja SPOTUR Slovenj Gradec«

Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na naslovnika prispela do izteka prijavnega roka. Če bo poslana po pošti priporočeno, se šteje za pravočasno, če je poslana najkasneje na zadnji dan razpisnega roka.

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik ali dela prost dan  v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je potrebno dati prijavo, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delovnika.

Mandat direktorja traja 4 leta. K imenovanju direktorja poda predhodno soglasje ustanoviteljica Mestna občina Slovenj Gradec.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prispelih prijav in predloženih dokazil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata.

Z odločitvijo sveta javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju. Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa in postopkom prijave lahko kandidati dobijo po telefonu na št. 02 88 46 294 (Mateja Rubin).


Več v prilogi

Dokumenti